Zmiana tekstu

organizowanych przez
DaoDeTcm Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,
kod 30-218, przy ulicy Królowej Jadwigi 264,
wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000959413,
NIP 6772475290, Regon 521440997

I. Postanowienia ogólne

Celem DaoDeTcm Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie jest prowadzenie szkoleń w zakresie naturalnych metod profilaktyki zdrowia, terapii naturalnych, medycyny chińskiej i osteopatii oraz masażu terapeutycznego i relaksacyjnego na terenie Polski i za granicą, mających na celu poszerzenie wiedzy Kursantów i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Szkolenia prowadzone są we współpracy z podwykonawcami i innymi podmiotami współorganizującymi szkolenia.

§1.

Regulamin Szkolenia, zwany w treści regulaminem, określa:

 1. Zasady rekrutacji na Szkolenie
 2. Zasady oraz tryb odbywania Szkolenia
 3. Warunki finansowe
 4. Prawa i obowiązki Kursanta uczestniczącego w Szkoleniu
 5. Zasady rezygnacji ze Szkolenia
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych Kursantów

§2.

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Organizator – DaoDeTcm Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-218, przy ulicy Królowej Jadwigi 264, wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000959413, nr NIP 6772475290, nr Regon 521440997
 2. Kursant – osoba uczestnicząca w szkoleniu organizowanym przez Organizatora
 3. Kandydat – osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia organizowanego przez Organizatora
 4. Kurs, Szkolenie – forma edukacji mająca na celu poszerzania wiedzy i kwalifikacji zawodowych Kursanta
 5. Strona internetowa wydarzenia – ogłoszenie zawierające wszystkie informacje dotyczące wydarzenia i umieszczone w zakładce „Harmonogram kursów” na stronie internetowej organizatora pod adresem https://daodetcm.com/seminars/
 6. Dane osobowe – wszelkie informacje o Kursancie (imię, nazwisko, e-mail itp.) niezbędne do rejestracji na Szkolenie, przeprowadzenia Szkolenia oraz do rozliczenia za Szkolenie
II. Zasady rekrutacji na Szkolenie

§3.

1. Warunki zakwalifikowania się na szkolenie, organizowane przez DaoDeTcm Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, są następujące:

  a. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
  b. Kandydat składa zgłoszenie na Szkolenie drogą elektroniczną tj. poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej zgłoszenie na adres kursy@daodetcm.com
Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
• imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres do korespondencji
• w przypadku działalności gospodarczej dane umożliwiające wystawienie poprawnej faktury bez VAT: nazwa firmy, adres oraz NIP
  c. Kandydaci zakwalifikowani na szkolenie otrzymają od Organizatora wiadomość email zawierającą wskazówki dotyczące wniesienia opłaty szkoleniowej oraz inne niezbędne informacje.
  d. Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

2. Zapisanie się na Szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją przez Kandydata treści niniejszego Regulaminu oraz treści umowy o szkolenie oraz umowy o sposobie korzystania z materiałów do nauki, których treść zostanie Kursantowi udostępniona na początki każdej sesji szkoleniowej.

III. Zasady oraz tryb odbywania Szkolenia

§4.

 1. Szkolenie prowadzone jest w formie teoretyczno-warsztatowej
 2. Szczegółowe informacje o Szkoleniu, w tym o ilości godzin szkoleniowych, znajdują się w opisie Kursu znajdującym się na Stronie Internetowej.
 3. Organizację Szkolenia w trakcie poszczególnych sesji szkoleniowych oraz miejsce Szkolenia ustala Organizator i podaje do wiadomości Kursantów drogą mailową, w wiadomości wysłanej na adres email podany przy rejestracji na Szkolenie.
 4. Poszczególne etapy Szkolenia mogą odbywać się w różnych miejscach (miastach) w Polsce lub zagranicą.
IV. Warunki finansowe

§5.

 1. Kursant jest zobowiązany do pokrycia kosztów Szkolenia.
 2. Koszty szkolenia obejmują:
  • a. Opłatę wpisową – przez którą rozumieć należy opłatę dodatkową nieujętą w kwocie Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit.
  • b. poniżej uiszczona w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia na Szkolenie i potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia tego zgłoszenia, w wysokości indywidualnie ustalanej dla każdego Szkolenia, na pokrycie czynności technicznych dotyczących przygotowania Szkolenia. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze Szkolenia. Organizator zwróci Kursantowi opłatę wpisową jedynie w razie:
   • i. zakwalifikowanie się Kursanta na Szkolenie
   • ii. braku miejsc w danej edycji Szkolenia
   • iii. odwołania Szkolenia przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
  • b. Wynagrodzenie – przez które należy rozumieć cenę Szkolenia, podaną w materiałach informacyjnych dotyczących Szkolenia, dostępnych na Stronie Internetowej, a także podaną do wiadomości Kursantów drogą mailową w momencie rejestracji na Szkolenie.
 3. Warunkiem dopuszczenia Kursanta jest pokrycie kosztów Szkolenia, o których mowa w ust. 2 powyżej
 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty Wynagrodzenia w wymaganym terminie i po otrzymaniu od Organizatora przypomnienia o płatności, Kursant zostanie skreślony z listy Kursantów bez możliwości zwrotu wcześniej uiszczonych należności.
 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu może podlegać zwrotowi na następujących zasadach:
  • a. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Szkoleniu, złożonej zgodnie z zasadami określonymi w §8 Regulaminu, najpóźniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwróci Kursantowi 100% Wynagrodzenia.
  • b. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Szkoleniu, złożonej zgodnie z zasadami określonymi w §8 Regulaminu, najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwróci Kursantowi 50% Wynagrodzenia.
  • c. Wynagrodzenie nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Szkoleniu, złożonej później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem Szkolenia.
  • d. Wynagrodzenie podlega zwrotowi w całości w przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 6. Organizator wystawia Kursantowi fakturę bez VAT za Szkolenie po pokryciu przez Kursanta wszystkich kosztów Szkolenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku nieobecności Kursanta na sesji szkoleniowej, o której mowa w §7 ust. 2 a. Regulaminu, z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zaproponuje Kursantowi możliwość wzięcia udziału w Szkoleniu w innym terminie. W przypadku nieuczestniczenia przez Kursanta w zajęciach w terminach dodatkowych zaproponowanych przez Organizatora, Kursant traci możliwość odrobienia nieobecności.
 8. W przypadku zmiany lub odwołania przez Organizatora terminy Szkolenia uniemożliwiającej Kursantowi wzięcie udziału w Szkoleniach, Organizator zapewni Kursantowi możliwość wzięcia udziału w Szkoleniu w innym terminie.
 9. W przypadku gdy płatność Wynagrodzenia została Kursantowi rozłożona na raty, a Kursant nie uiści którejkolwiek z rat lub jej części, pomimo wezwania do zapłaty wystosowanego przez Organizatora, Kursant zostanie skreślony z listy kursantów bez możliwości zwrotu uiszczonych rat. W takiej sytuacji Kursant będzie także zobowiązany do zapłaty wszystkich pozostałych rat Wynagrodzenia.
V. Prawa i obowiązki Kursanta

§6.

 1. Kursant ma prawo do:
  1. Uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach cyklu Szkolenia
  2. Otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora w formie drukowanej.
  3. Rezygnacji ze Szkolenia w przypadku choroby uniemożliwiającej przybycie na zajęcia i potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim lub w przypadku wypadku losowego uniemożliwiającego trwałe kontynuowanie Szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwróci Kursantowi poniesione przez niego koszty szkolenia, o których mowa w § 5 ust. 2. Regulaminu.
  4. Wyrażania opinii o Szkoleniu prowadzonym przez Organizatora i zgłaszania Organizatorowi wszelkich uwag, wątpliwości, pytań za pośrednictwem wiadomości email wysyłanej na adres: kursy@daodetcm.com
  5. Kontaktu z Organizatorem drogą mailową, telefoniczną bądź w razie możliwości, również bezpośrednio w trakcie trwania Szkolenia.
  6. Przystąpienia do egzaminu weryfikującego wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie Szkolenia za dodatkową opłata administracyjną uiszczoną na poczet organizacji egzaminu.

§7.

 1. Kursant zobowiązany jest do:
  1. Uczestnictwa we wszystkich sesjach szkoleniowych przewidzianych w programie szkolenia zgodnych z harmonogramem Kursów, a także dołożenia wszelkiej staranności dla nabywania i przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanych na Szkoleniu.
  2. Powiadamiania Organizatora o każdej nieobecności na zajęciach mailowo lub telefonicznie.
  3. Powiadamiania Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania lub pobytu oraz danych kontaktowych w formie pisemnej za pośrednictwem wiadomości email. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizatora, ryzyko skutków doręczenia zawiadomień oraz wszelkich informacji ponosi Kursant.
  4. Bieżącego odczytywania wiadomości email od Organizatora zawierających wszelkie informacje dotyczące Szkolenia. Organizator nie odpowiada za konsekwencje nieodczytania przez Kursanta wysłanej do niego prawidłowo wiadomości email.
  5. Zapewnienia sobie na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia na czas Szkolenia oraz pokrycia kosztów dojazdu na Szkolenie.
  6. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.
VI. Zasady używania materiałów do nauki

§8.

 1. Materiały prezentowane w trakcie szkolenia zostały stworzone na podstawie oryginalnych prac oraz uznanych źródeł. Kursant:
  1. przyjmuje do wiadomości, że nie jest ani nie może stać się w przyszłości właścicielem praw autorskich do materiałów szkoleniowych
  2. może wykorzystać materiały szkoleniowe wyłącznie do nauki własnej
  3. nie może przekazywać kopii materiałów szkoleniowych innym osobom
  4. nie może kopiować żadnych koncepcji ani tematów szkolenia zawartych w materiałach szkoleniowych bez odpowiedniej i stosownej zgody wydanej przez DaoDeTcm Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-218, przy ulicy Królowej Jadwigi 264, wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000959413, nr NIP 6772475290, nr Regon 521440997.
  5. nie może rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie, odpłatnie lub nieodpłatnie materiałów szkoleniowych (w szczególności w formie kursów, ebooków, nagrań video) oraz wiedzy merytorycznej przekazanej Kursantowi podczas Szkolenia, a także zapisów wykładów odbywających się w ramach tego Szkolenia, osobom innym niż Kursanci biorący udział w Szkoleniu, którzy zawarli umowę o sposobie użytkowania materiałów do nauki.
 2. Zakaz rozpowszechniania materiałów szkoleniowych, o którym mowa powyżej, obejmuje w szczególności:
  1. wykorzystywanie zdobytych materiałów i wiedzy podczas odpłatnych lub nieodpłatnych szkoleń czy wykładów prowadzonych przez Kursanta
  2. zamieszczanie jakichkolwiek artykułów lub opracowań w Internecie (na blogach, forach internetowych oraz innych serwisach)
  3. jakiekolwiek odpłatne lub nieodpłatne dzielenie się otrzymanymi materiałami lub wiedzą z osobami niebędącymi Kursantami, z którymi Organizator, nie zawarł umowy o szkolenie. Kursant ma obowiązek upewnić się czy osoba, której udostępnia materiały jest stroną umowy o Szkoleniu.
 3. Wykonanie utrwalenia wykładu pomimo braku zgody Organizatora czy rozpowszechnianie wiedzy merytorycznej oraz materiałów szkoleniowych zdobytych na Szkoleniu w jakiejkolwiek formie pociąga dla Kursanta następujące skutki:
  1. kursant zapłaci na rzecz Organizatora, karę umowną w wysokości 25 000 zł
  2. jeśli naruszenia dokona więcej niż jedna osoba, karę wysokości 25 000 zł obowiązana jest zapłacić każda z nich
  3. jeśli DaoDeTcm Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie poniesie szkodę przewyższającą karę umowną określoną powyżej uprawniona jest do stosownego odszkodowania karę tę przewyższającą.
  4. niezależnie od kary umownej określonej powyżej Organizator ma prawo relegować Kursanta, który dopuścił się naruszenia, z grona Studentów.
  5. w przypadku relegowania Kursanta z grona Studentów w związku z naruszeniem zakazu rozpowszechniania materiałów szkoleniowych lub wiedzy merytorycznej żadne uiszczone przez Kursanta opłaty za podlegają zwrotowi
VII. Zasady rezygnacji ze szkolenia

§9.

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej.
 2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia Organizator rozlicza się z Kursantem na zasadach określonych w §5 Regulaminu.
VIII. Reklamacje

§10.

 1. Kursant ma prawo zgłoszenia Organizatorowi DaoDeTcm reklamacji dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: office@daodetcm.com.
 3. Składana reklamacja musi zawierać:
  • dane kontaktowe zgłaszającego reklamację;
  • dokładne wskazanie treści lub usługi, której dotyczy reklamacja;
  • dokładne wskazanie powodu zgłoszenia;
  • w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez DaoDeTcm w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 5. Jeżeli Kursant nie zgadza się z odpowiedzią na reklamację istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń do których należą, m.in.: zapis na Sąd Polubowny, mediacja lub możliwość skorzystania z porady rzecznika konsumentów
 6. Na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/odr, publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
IX. Pozostałe postanowienia

§11.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Kursanta innym Kursantom lub osobom trzecim spowodowane nieumiejętnym wykorzystaniem przez Kursanta wiedzy i umiejętności zdobytych podczas Szkolenia.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Szkolenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Kursantem, zostaje poddane właściwemu rzeczowo sądowi w Krakowie.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022.