Regulamin Szkoleń

organizowanych przez
DaoDeTcm Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,
kod 30-218, przy ulicy Królowej Jadwigi 264,
wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000959413,
NIP 6772475290, Regon 521440997

I. Postanowienia ogólne

Celem DaoDeTcm Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie jest organizowanie szkoleń w zakresie manualnych technik terapeutycznych, naturalnych metod profilaktyki zdrowia oraz medycyny chińskiej na terenie Polski i za granicą, mających na celu poszerzenie wiedzy Kursantów i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Szkolenia prowadzone są we współpracy z podwykonawcami i innymi podmiotami współorganizującymi szkolenia.

§1.

Regulamin Szkolenia, zwany w treści regulaminem, określa:

 1. Zasady rekrutacji na Szkolenie
 2. Zasady oraz tryb odbywania Szkolenia
 3. Warunki finansowe
 4. Prawa i obowiązki Kursanta uczestniczącego w Szkoleniu
 5. Zasady rezygnacji ze Szkolenia
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych Kursantów
 7. Zasady reklamacji

§2.

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Organizator – DaoDeTcm Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-218, przy ulicy Królowej Jadwigi 264, wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000959413, nr NIP 6772475290, nr Regon 521440997
 2. Kursant – osoba uczestnicząca w szkoleniu organizowanym przez Organizatora
 3. Kandydat – osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia organizowanego przez Organizatora
 4. Kurs, Szkolenie – forma edukacji mająca na celu poszerzania wiedzy i kwalifikacji zawodowych Kursanta
 5. Strona internetowa wydarzenia – ogłoszenie zawierające wszystkie informacje dotyczące wydarzenia i umieszczone w zakładce „Harmonogram kursów” na stronie internetowej organizatora pod adresem https://daodetcm.com/seminars/
 6. Dane osobowe – wszelkie informacje o Kursancie (imię, nazwisko, e-mail itp.) niezbędne do rejestracji na Szkolenie, przeprowadzenia Szkolenia oraz do rozliczenia za Szkolenie
II. Zasady rekrutacji na Szkolenie

§3.

1. Warunki zakwalifikowania się na szkolenie, organizowane przez DaoDeTcm Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, są następujące:

  a. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

  b. Kandydat składa zgłoszenie na Szkolenie drogą mailową tj. poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, który przesyła automatycznie na adres kursy@daodetcm.com wiadomość email zawierającą dane niezbędne do zapisu na Szkolenie
Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
• imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres do korespondencji
• w przypadku działalności gospodarczej dane umożliwiające wystawienie poprawnej faktury bez VAT: nazwa firmy, adres oraz NIP

  c. Przyjęcie na Szkolenie może wymagać spełnienia pewnych warunków specjalnie określonych dla każdego Szkolenia. W razie niekwalifikowania się Kandydata na Szkolenie zostanie on o tym powiadomiony drogą mailową.

  d. Kandydaci zakwalifikowani na Szkolenie otrzymają od Organizatora wiadomość email zawierającą wskazówki dotyczące wniesienia wszystkich opłat, o których mowa w §5 ust.2, oraz inne niezbędne informacje organizacyjne.

 e. Kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

2. Zapisanie się na Szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją przez Kandydata treści niniejszego Regulaminu oraz treści Umowy o szkolenie oraz Umowy o sposobie korzystania z materiałów do nauki, których treść zostanie Kursantowi udostępniona przed datą rozpoczęcia Szkolenia.

III. Zasady oraz tryb odbywania Szkolenia

§4.

 1. Szkolenie prowadzone jest w formie teoretyczno-warsztatowej
 2. Szczegółowe informacje o Szkoleniu, w tym o ilości godzin szkoleniowych, znajdują się w opisie Kursu znajdującym się na Stronie Internetowej.
 3. Organizację Szkolenia w trakcie poszczególnych sesji szkoleniowych oraz miejsce Szkolenia ustala Organizator i podaje do wiadomości Kursantów drogą mailową, w wiadomości wysłanej na adres email podany przez Kursanta przy rejestracji na Szkolenie.
 4. Poszczególne etapy Szkolenia mogą odbywać się w różnych miejscach (miastach) w Polsce lub zagranicą.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz miejsca Szkolenia, przy czym zobowiązuje się do poinformowania o tych zmianach Kursanta droga elektroniczną, w wiadomości wysłanej na adres email podany przez Kursanta przy rejestracji na Szkolenie.
IV. Warunki finansowe

§5

 1. Kursant jest zobowiązany do pokrycia kosztów Szkolenia.
 2. Koszty szkolenia obejmują:
  • a. Opłatę wpisową – przez którą rozumieć należy opłatę dodatkową nieujętą w kwocie Wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b. poniżej, uiszczoną w terminie 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia na Szkolenie. Wysokość Opłaty wpisowej jest indywidualnie ustalana dla każdego Szkolenia i służy na pokrycie czynności administracyjnych dotyczących przygotowania Szkolenia. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze Szkolenia. Organizator zwróci Kursantowi opłatę wpisową jedynie w razie:
   i. niezakwalifikowania się Kursanta na Szkolenie
   ii. braku miejsc w danej edycji Szkolenia
   iii. odwołania Szkolenia przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
  • b. Wynagrodzenie – przez które należy rozumieć cenę Szkolenia, podaną w materiałach informacyjnych dotyczących Szkolenia, dostępnych na Stronie Internetowej, a także podaną do wiadomości Kursantów drogą mailowa w momencie rejestracji na Szkolenie.
  • c. Zaliczka w wysokości 30% kwoty Wynagrodzenia może być wymagana w celu rezerwacji miejsca na Szkoleniu, a termin jej wpłaty ustalany indywidualnie dla każdego szkolenia.
 3. Warunkiem dopuszczenia Kandydata do udziału w Szkoleniu i wpisania go na listę Kursantów, jest pokrycie kosztów Szkolenia, o których mowa w §5 ust. 2 powyżej.
 4. W przypadku nieuiszczenia w wymaganym terminie całości Zaliczki, o której mowa w §5 ust. 2 lin. c, Kursant zostanie skreślony z listy uczestników Szkolenia bez możliwości zwrotu wcześniej uiszczonych należności.
 5. W przypadku nieuiszczenia całkowitej opłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 2 lin. b, w wymaganym terminie i braku złożenia rezygnacji z udziału w Szkoleniu zgodnie z zasadami określonymi w §9 poniżej, Kursant zostanie skreślony z listy uczestników Szkolenia bez możliwości zwrotu wcześniej uiszczonych należności. 
 6. Wynagrodzenie oraz Zaliczka, o których mowa w §5 ust. 2 mogą podlegać zwrotowi na następujących zasadach:
  • a. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Szkoleniu, złożonej zgodnie z zasadami określonymi w §9 niniejszego Regulaminu, najpóźniej na 6 tygodni przed datą rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwróci Kursantowi 100% wpłaconej Zaliczki i Wynagrodzenia,
  • b. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Szkoleniu, złożonej zgodnie z zasadami określonymi w §9 niniejszego Regulaminu, najpóźniej na 3 tygodni przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwróci Kursantowi 50% Zaliczki i Wynagrodzenia.
  • c. Wynagrodzenie ani Zaliczka nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Szkoleniu, złożonej później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem Szkolenia.
  • d. Wynagrodzenie oraz Zaliczka podlegają zwrotowi w całości w przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
 7. W przypadku gdy płatność Wynagrodzenia, o którym mowa §5 ust. 2 została Kursantowi rozłożona na raty, a Kursant nie uiści w ustalonym przez harmonogram spłat terminie którejkolwiek z rat lub jej części, pomimo wezwania do zapłaty wystosowanego przez Organizatora, Kursant zostanie skreślony z listy Kursantów bez możliwości zwrotu uiszczonych rat. W takiej sytuacji, skreślenie z listy Kursantów, nie zwalnia Kursanta z obowiązku zapłaty wszystkich pozostałych rat całości Wynagrodzenia za Szkolenie.
 8. Organizator wystawia Kursantowi fakturę bez VAT za Szkolenie po pokryciu przez Kursanta wszystkich kosztów Szkolenia, o których mowa w §5 ust. 2 powyżej.
V. Prawa i obowiązki Kursanta

§6.

Kursant ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach cyklu Szkolenia
 2. Otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora w formie drukowanej.
 3. Rezygnacji ze Szkolenia w przypadku choroby potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim uniemożliwiającej dalsze uczestniczenie w zajęciach lub w przypadku wypadku losowego uniemożliwiającego trwałe kontynuowanie Szkolenia. W takiej sytuacji Organizator zwróci Kursantowi wniesione opłaty za Szkolenie, o których mowa w § 5 ust. 2. proporcjonalnie do ilości godzin szkoleniowych pozostałych do ukończenia Szkolenia, w których Kursant nie mógł uczestniczyć z powodu wymienionych powyżej sytuacji losowych lub chorobowych.
 4. Wyrażania opinii o Szkoleniu prowadzonym przez Organizatora i zgłaszania Organizatorowi wszelkich uwag, wątpliwości, pytań za pośrednictwem wiadomości email wysyłanej na adres: kursy@daodetcm.com
 5. Kontaktu z Organizatorem drogą mailową, telefoniczną bądź w razie możliwości, również bezpośrednio w trakcie trwania Szkolenia.
 6. Przystąpienia do egzaminu weryfikującego wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie Szkolenia za dodatkową opłata administracyjną uiszczoną na poczet organizacji egzaminu, który odbywa się poza datami harmonogramu Szkolenia
 7.  

§7.

Kursant zobowiązany jest do:

 1. Uczestniczenia we wszystkich sesjach szkoleniowych przewidzianych w programie szkolenia zgodnie z datami harmonogramu, a także dołożenia wszelkiej staranności dla przyswajania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przekazywanych na Szkoleniu.
 2. Powiadamiania Organizatora o każdej nieobecności na zajęciach drogą mailową.
 3. Odrobienia nieobecności na sesji szkoleniowej, którą Kursant opuści z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tej sytuacji, Organizator zaproponuje Kursantowi możliwość wzięcia udziału w Szkoleniu w innym terminie. W przypadku nieuczestniczenia przez Kursanta w zajęciach w terminach dodatkowych zaproponowanych przez Organizatora, Kursant traci możliwość odrobienia nieobecności.
 4. Odrobienia nieobecności na sesji szkoleniowej, w przypadku zmiany terminów Szkolenia przez Organizatora uniemożliwiającej Kursantowi wzięcie udziału w zajęciach. W tej sytuacji, Organizator zapewni Kursantowi możliwość wzięcia udziału w zajęciach w innym terminie. 
 5. Powiadamiania Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych w formie pisemnej za pośrednictwem wiadomości email. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizatora, ryzyko skutków problemów z doręczeniem dokumentów, powiadomień oraz wszelkich informacji ponosi Kursant.
 6. Bieżącego odczytywania wiadomości email od Organizatora zawierających wszelkie informacje dotyczące Szkolenia. Organizator nie odpowiada za konsekwencje nieodczytania przez Kursanta wysłanej do niego prawidłowo wiadomości email.
 7. Zapewnienia sobie na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia na czas Szkolenia oraz pokrycia kosztów dojazdu na Szkolenie.
 8. Kursant jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.
VI. Zasady używania materiałów do nauki

§8.

 1. Materiały dostarczane i prezentowane w trakcie szkolenia zostały stworzone na podstawie oryginalnych prac oraz uznanych źródeł. Kursant:
  1. przyjmuje do wiadomości, że nie jest ani nie może stać się w przyszłości właścicielem praw autorskich do materiałów szkoleniowych ani do nagrań audio/wideo zarejestrowanych podczas Szkolenia
  2. może wykorzystać materiały szkoleniowe wyłącznie do nauki własnej
  3. zobowiązuje się także do nieczerpania jakichkolwiek zysków z powielania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Materiałów do nauki zdobytych na niniejszym Szkoleniu
  4. nie może przekazywać innym osobom kopii materiałów szkoleniowych ani nagrań audio/wideo zarejestrowanych podczas Szkolenia
  5. nie może wykorzystywać materiałów szkoleniowych ani nagrań audio/wideo zarejestrowanych podczas Szkolenia do prowadzenia szkoleń lub kursów w celach finansowych lub komercyjnych.
  6. nie może kopiować żadnych koncepcji ani tematów szkolenia zawartych w materiałach szkoleniowych oraz nagraniach audio/wideo zarejestrowanych podczas Szkolenia bez odpowiedniej i stosownej zgody wydanej przez DaoDeTcm Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-218, przy ulicy Królowej Jadwigi 264, wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000959413, nr NIP 6772475290, nr Regon 521440997.
  7. nie może rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie, odpłatnie lub nieodpłatnie materiałów szkoleniowych (w szczególności w formie kursów, ebooków, nagrań video) oraz wiedzy merytorycznej przekazanej Kursantowi podczas Szkolenia, a także zapisów wykładów odbywających się w ramach tego Szkolenia, osobom innym niż Kursanci biorący udział w Szkoleniu, którzy zawarli umowę o sposobie użytkowania materiałów do nauki.
 2. Zakaz powielania lub rozpowszechniania materiałów szkoleniowych oraz nagrań audio/wideo zarejestrowanych podczas Szkolenia, o którym mowa w §8 ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności:
  1. wykorzystywanie zdobytych na niniejszym Szkoleniu materiałów do nauki podczas odpłatnych lub nieodpłatnych wykładów prowadzonych przez Kursanta
  2. wykorzystywanie zdobytych Materiałów do nauki do zamieszczania jakichkolwiek artykułów lub opracowań w Internecie (na blogach, forach oraz innych serwisach), pod którymi Kursant podpisuje się jako autor
  3. jakiekolwiek odpłatne lub nieodpłatne dzielenie się otrzymanymi Materiałami do nauki z osobami niebędącymi Kursantami niniejszego szkolenia, z którymi Organizator nie zawarł umowy o szkolenie. Kursant ma obowiązek upewnić się czy osoba, której udostępnia materiały jest stroną umowy o szkolenie.
 3. Powielanie lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów do nauki zdobytych na niniejszym Szkoleniu pociąga dla Kursanta następujące skutki:
  1. kursant zapłaci na rzecz Organizatora, karę umowną w wysokości 25 000 zł kursant
  2. jeśli naruszenia dokona więcej niż jedna osoba, karę wysokości 25 000 zł obowiązana jest zapłacić każda z nich
  3. jeśli Organizator poniesie szkodę przewyższającą karę umowną określoną powyżej, uprawniony jest do stosownego odszkodowania karę tę przewyższającą.
 4. Niezależnie od kary umownej określonej w §8 ust.3 Organizator ma prawo relegować Kursanta, który dopuścił się naruszenia, z grona Kursantów.
 5. W przypadku relegowania Kursanta z grona Kursantów w związku z naruszeniem zakazu rozpowszechniania materiałów szkoleniowych żadne wcześniejsze opłaty uiszczone przez Kursanta nie podlegają zwrotowi
VII. Zasady rezygnacji ze szkolenia

§9.

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej drogą mailową.
 2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia Organizator rozlicza się z Kursantem na zasadach określonych w §5 Regulaminu.
VIII. Reklamacje

§10.

 1. Kursant ma prawo zgłoszenia Organizatorowi DaoDeTcm reklamacji dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: office@daodetcm.com.
 3. Składana reklamacja musi zawierać:
  • dane kontaktowe zgłaszającego reklamację;
  • dokładne wskazanie treści lub usługi, której dotyczy reklamacja;
  • dokładne wskazanie powodu zgłoszenia;
  • w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez DaoDeTcm w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 5. Jeżeli Kursant nie zgadza się z odpowiedzią na reklamację istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń do których należą, m.in.: zapis na Sąd Polubowny, mediacja lub możliwość skorzystania z porady rzecznika konsumentów
 6. Na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/odr, publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
IX. Pozostałe postanowienia

§11.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Kursanta innym Kursantom lub osobom trzecim spowodowane nieumiejętnym wykorzystaniem przez Kursanta wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych podczas Szkolenia.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Szkolenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Kursantem, zostaje poddane właściwemu rzeczowo sądowi w Krakowie.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022.